logo zpsmh

Ekonomicko – hospodársky úsek

 
  - vedie účtovníctvo zariadenia pre seniorov
  - zabezpečuje zostavenie účtovných závierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov
  - zabezpečuje platobný styk s bankou
  - zabezpečuje zostavenie rozpočtu, kontrolu čerpania jednotlivých položiek rozpočtu zariadenia
  - sleduje a spracúva údaje o čerpaní prostriedkov
  - vedie mzdovú agendu
  - komplexne spracúva mzdy zamestnancov, vykonáva činnosti spojené s realizáciou povinností voči poisťovniam
  - vykonáva štatistické výkazníctvo                                                           
 - vykonáva a zabezpečujú práce ekonomického a technického charakteru, potrebné pre chod zariadenia
  - vykonáva administratívne práce
  - eviduje a spracúva faktúry
  - zabezpečuje nákup a kvalitu vybavenia do zariadenia
  - nakupuje čistiace a kancelárske potreby, materiál na údržbu
  - riadi skladové hospodárstvo za pridelené sklady
  - eviduje majetok v ZpS a spracováva inventúre
  - riadi práce zamestnancov na pridelených úsekoch ( údržbárskom úseku, práčovni, upratovacom úseku, vrátnici)
  - eviduje dochádzku zamestnancov na daných úsekoch
  - vykonáva práce technického a hospodárskeho smeru
  - rieši dodávateľsko - odberateľské vzťahy
  - riadi práce a evidenciu uchádzačov na aktivačnú činnosť
  - riadi práce a evidenciu absolventov
  - spracováva výkazy zamestnancov
  - eviduje dochádzku a dovolenky zamestnancov

Mgr. Zuzana Reháková