logo zpsmh

aktualizácia 12.10.2021

                                   Zmena NÁVŠTEV v ZpS

 Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Skalica sú návštevy  od 16.10.2021 ZAKÁZANÉ.

Návštevy mobilných klientov budú prebiehať pod oknom zariadenia.

Návštevu si treba vopred dohodnúť u sociálnych pracovníčok Mgr. Morávková, Bc. Macková na tel. 0346644032

 

Využitie spojenia cez WhatsApp                                                                   

V našom zariadení môžete využiť spojenie s vašimi blízkymi aj pomocou WhatsApp. Ak by ste mali záujem neváhajte nás kontaktovať na tel. 0346644032 Morávková, Macková - soc. pracovníčky a po dohode Vás s Vašimi blízkymi spojíme. Kontaktovať nás môžete v pracovné dni od 7.00 hod do 15.00. hod.

 

Využitie spojenia cez SKYPE   

Chceli by sme Vás informovať o možnosti spojenia sa cez SKYPE s Vašimi blízkymi. Ak by ste mali záujem neváhajte nás kontaktovať na tel. 0346644032 Morávková, Macková - soc. pracovníčky po dohode Vás s Vašimi blízkymi spojíme. Kontaktovať nás môžete v pracovné dni od 7.00 hod do 15.00 hod. Ďakujeme

                                                                            

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj sa nachádza v malebnej dedinke 5 km od okresného mesta Skalica.

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj je v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE MOKRÝ HÁJ, je rozpočtová organizácia.

Predmet činnosti :
  - poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – celoročnou formou pobytu, kapacita 64 miest

Cieľová skupina:
  - fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek sú odkázané na pomoc inej osoby
  - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov


V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - ošetrovateľská starostlivosť
  - ubytovanie
  - stravovanie
  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Uzatvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti klientov je spoločenský život .

Zariadenie rešpektuje rozhodnutie klienta zachovať a udržať si štýl života, organizovať si spoločenský život podľa pôvodných aktivít s prihliadnutím na fyzické a psychické možnosti klienta.

O poskytovaní kvalitných služieb pre klientov nášho zariadenia svedčí aj získanie certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009 certifikačným orgánom TUV SUD Slovakia s.r.o.