logo zpsmh

                             Zákaz návštev
                           od 05.02.2020 do 
               odvolania pre chorobu zatvorené.


Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj sa nachádza v malebnej dedinke 5 km od okresného mesta Skalica.

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj je v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE MOKRÝ HÁJ, je rozpočtová organizácia.

Predmet činnosti :
  - poskytovanie sociálnych služieb v zariadení – celoročnou formou pobytu, kapacita 64 miest

Cieľová skupina:
  - fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek sú odkázané na pomoc inej osoby
  - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov


V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  - sociálne poradenstvo
  - sociálna rehabilitácia
  - ošetrovateľská starostlivosť
  - ubytovanie
  - stravovanie
  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Uzatvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti klientov je spoločenský život .

Zariadenie rešpektuje rozhodnutie klienta zachovať a udržať si štýl života, organizovať si spoločenský život podľa pôvodných aktivít s prihliadnutím na fyzické a psychické možnosti klienta.

O poskytovaní kvalitných služieb pre klientov nášho zariadenia svedčí aj získanie certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009 certifikačným orgánom TUV SUD Slovakia s.r.o.