logo zpsmh

Pri Zariadení pre seniorov máme založené občianske združenie pod názvom "Združenie seniorov pri Domove dôchodcov Mokrý Háj".

Hlavným cieľom združenia je pomoc starým a chorým ľuďom, organizovaní všestranných aktivít na ich podporu a zveľaďovanie zariadenia domova dôchodcov, aby seniori dožili a prežili dôstojnú starobu.

Každý klient nášho zariadenia je členom združenia. Za týmto účelom poskytujeme združenie svojim členom poradenské služby v oblasti:
- včasnej starostlivosti a rehabilitácie
- pomoc seniorom fyzicky a psychicky prekonať strach zo staroby, aby ju považovali za ďalšiu životnú etapu, ktorá prináša aj pekné chvíle – naučiť ich umeniu zostarnúť.
- naučiť ich primerane sa zapájať do spoločenského a kultúrneho diania , aby neboli asimilovaní z verejného života
- pomáhať organizovať voľný čas seniorom
- organizuje poznávacie a rehabilitačné pobyty, umožňuje a podporuje seniorov podľa ich vierovyznania, návštevnosť pútnických miest, návštevy divadiel

Na tento účel môžete prispieť i Vy formou sponzorského príspevku, či darovaním 2% z Vašich daní na číslo účtu:
Združenie pre seniorov pri Domove dôchodcov Mokrý Háj
PRIMA  banka Slovensko, a.s. 260 342 7002/5600


Za Vašu pomoc Vám vopred ĎAKUJEME.
Vďaka patrí aj tým, ktorí v minulých rokoch pomohli darom pre naše zariadenie

"láskavosť a ochotu ktorú človek vyšle na pomoc sa mnohonásobne vráti"