logo zpsmh

Individuálna sociálna práca

      Sociálny úsek samostatne zabezpečuje komplexnú sociálnu agendu a sociálnu prácu v plnom rozsahu. Patria k nej všetky administratívne činnosti, ako riešenie dôchodkových záležitostí. Vybavuje súkromné záležitostí klientov pokiaľ o ne požiadali. Udržuje kontakt s príbuznými a opatrovníkmi. Vedie poradovník žiadostí a kmeňovú knihu. Vybavuje prijímanie klientov, prehlasovanie trvalých pobytov. Ďalej zabezpečuje styk s bankovými inštitúciami, predkladá správy pre dedičské konania. Zodpovedá za ubytovanie klientov, pripravuje podklady na prijatie do zariadenia a uzatvára zmluvy s klientom.  Na základe požiadaviek klientov a zdravotného personálu zabezpečuje nákup hygienických potrieb a osobných veci klientov, ako aj ošatenie a obuv podľa potreby klientov.

 

Kultúrna a záujmová činnosť

      Prebieha v dvoch miestnostiach a v ďalších vhodných priestoroch ako napr. spoločenská miestnosť, jedáleň.

Činnosti sú zamerané hlavne na ergoterapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu, tréning pamäte, duchovno-organizovanie bohoslužieb. Klienti pracujú v skupinách. Aktivity vedú klientov k činnosti vhodnou a nenútenou formou. Cieľom vhodne zvolených zmysluplných činností je dosiahnuť maximálny stupeň funkčnosti v aktivitách denného života. Činnosti sa využívajú k plnohodnotnému využitiu voľného času u klientov. Odvádzajú klientov od pasivity a pohodlnosti, zlepšujú ich kvalitu života, prispievajú k integrácii klientov do spoločnosti zariadenia, podporujú vzájomné stretávanie sa.

     Kultúrno-spoločenská činnosť je zameraná na záujmové, spoločenské, športové a kultúrne  aktivity, ktoré sa organizujú počas celého roka, súvisia so spoločenskými udalosťami, rôznymi výročiami. Výlety a rekreácie sa organizujú podľa záujmu a možností klientov. 


Bc. Helena Macková - sociálna pracovníčka

Mgr. Martina Morávková - sociálna pracovníčka