logo zpsmh

 Zdravotný úsek zabezpečuje nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť.

       Ošetrovateľský proces sa zameriava na individuálne potreby klienta, predchádza a rieši jeho potenciálne a aktuálne problémy. Poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. Spolupracuje s ošetrujúcim lekárom a odbornými lekármi, realizuje ošetrovateľské výkony. Zabezpečuje a dávkuje lieky klientom.

      Opatrovateľský proces zabezpečuje kvalitné opatrovanie podľa moderných, odborných konceptov a postupov pre zlepšenie kvality života klienta. ďalej zabezpečuje komplexnú hygienickú starostlivosť/ osobná hygiena, umývanie, česanie, holenie, kúpanie, sprchovanie/. Kŕmi a pomáha pri podávaní stravy na izbách a v jedálni. V rámci opatrovateľského procesu je zabezpečené sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenie.

      Rehabilitačný proces prostredníctvom rehabilitačných, metodických postupov, techník a metód zabezpečuje zmiernenie alebo odstránenie funkčného obmedzenia klienta. Zlepšuje nezávislosť a kvalitu života u klientov. Používa rehabilitačné stroje, vykonáva liečebnú telesnú výchovu( skupinové a individuálne cvičenia, cvičenia na lôžku klienta). Prevádza nácvik chôdze – po rovine a schodoch s pomôckami. Vykonáva klasické masáže tela, liečebné masáže a tiež aj masáže klientov na lôžku.

Bc. Jana Kvaltínová - hlavná sestra

                

                                                                                      Ošetrovanie dekubitov

Ranná úprava klientky


   

                                                                                                 Rehabilitácia